Chào @Võ-Việt-Hưng

Program PrintOddNumbers; // Khai báo biến n (n dùng để lưu số người dùng nhập vào) và i (i dùng cho vòng lặp) var n, i: integer; begin write('Please enter n: '); // Đọc số nguyên n do người dùng nhập read(n); // Chạy vòng lặp từ 0 đến n for i := 0 to n do // Kiểm tra nếu i là số lẻ thì in i if (i mod 2 = 1) then writeln(i); end.

Chúc bạn học tập tốt nhé!